Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ενημέρωση περισσότερων από 300000 ατόμων ανά έτος, σχετικά με την έννοια και τη σημασία της διαφύλαξης της βιοιποικιλότητας

Ενημέρωση 1000 stakeholders και policy makers  (ενδιαφερόμενων μερών και φορέων χάραξης πολιτικής ) σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία της βιοποικιλότητας

Ενημέρωση 20000 μαθητών για το θέμα της βιοποικιλότητας

Μείωση της θνησιμότητας ειδών υπό προστασία