Δράσεις εκστρατείας

Δράσεις εκστρατείας

Η ομάδα έργου θα αναπτύξει μια επικοινωνιακής εκστρατείας η οποία απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό με στόχο την ενημέρωση των Κυπρίων πολιτών και των ξένων που επισκέπτονται το νησί για τη Βιοποικιλότητα της Κυπριακής φύσης και για την ανάγκη διαφύλαξης της. Οι δράσεις της εκστρατείας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δημοσίευση άρθρων, ανάπτυξη και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου καθώς και παραγωγή και προβολή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, κινουμένων σχεδίων με θέμα τη βιοποικιλότητα για τα παιδιά ηλικίας 6-13 ετών και τηλεοπτικών σπότς.

Επιπλέον, στις δράσεις έργου συμπεριλαμβάνεται και η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων τα οποία θα απευθύνονται σε συγκεκριμένους φορείς της κοινωνίας όπως το Γραφείο Προγραμματισμού, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, τοπικές αρχές, φορείς Τουρισμού, Υπουργείο Παιδείας , κυνηγούς αλλά και δικηγόρους και δικαστές των οποίων οι ενέργειες και οι αποφάσεις τους θα μπορούσαν να συμβάλουν στο μέλλον της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Μέσα από το έργο θα αναπτυχτεί το EnviroPack, μια ενημερωτική δέσμη η οποία θα απευθύνεται στους δασκάλους οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενημερώσουν τους μαθητές για τη βιοποικιλότητα και για τρόπους διαφύλαξης της.

Περεταίρω, το έργο προβλέπει την ανάπτυξη του εργαλείου BIOframe, το οποίο είναι ψηφιακό εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού το οποίο θα απευθύνεται στις τοπικές αρχές. Κατά το χωροταξικό σχεδιασμό με βάση το BIOframe οι τοπικές αρχές θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητα. Για τη χρήση του εργαλείου θα γίνουν σεμινάρια κατάρτισης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.English
Greek