Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου BIOforLIFE, είναι η ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής εκστρατείας για την ενημέρωση του κοινού για τη βιοποικιλότητα της Κύπρου και την ανάγκη διαφύλαξής της.
Η εκστρατεία στοχεύει στην κατανόηση από το κοινό της έννοιας της βιοποικιλότητας και της ανάγκης διαφύλαξης της, στην ανάδειξη των υπό προστασίας Κυπριακών ειδών χλωρίδας και πανίδας καθώς και στην επεξήγηση του πώς η βιοποικιλότητα είναι συνδεδεμένη με την υγεία, την οικονομία και την ευημερία μας, αφού συμβάλει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου. Επιπλέον μέσα από την υλοποίηση της εκστρατείας θα γίνει προσπάθεια επεξήγησης των συνεπειών από την γεωργία, τα χωροκατακτιτικά είδη και την παράνομη παγίδευση πουλιών στη βιοποικιλότητα. Με την έκβαση του έργου θα αναδειχθεί και η Πανευρωπαϊκή προσπάθεια για προστασία της βιοποικιλότητας μέσα από το δίκτυο Natura 2000 καθώς και τα οφέλη στην οικονομία, στον τουρισμό και την οικολογία. English
Greek