Διαδικτυακή Πλατφόρμα BIOframe:
Ψηφιακό εργαλείο συγκεντρωτικής απεικόνισης πληροφοριών για το περιβάλλον της Κύπρου μέσω της επικάλυψης διαφόρων χαρτών
Διαθέσιμοι χάρτες
Προστατευόμενες περιοχές
Περιοχές Ramsar
Δίκτυο Natura 2000
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά
Εθνικά Δασικά Πάρκα
Πολεοδομικά στοιχεία
Πολεοδομικές Ζώνες
Τοπογραφικά στοιχεία
Ισοϋψείς
Υδρολογικά στοιχεία
Υδρογεωλογικός χάρτης
Ποτάμια
Λεκάνες Απορροής
Υπόγεια Υδάτινα Σώματα
Υδατοφράκτες
Γεωλογία/Εδαφολογία
Γεωλογία
Τύπος εδάφους
Διοικητικά στοιχεία
Κοινότητες
Δήμοι
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Κερύνειας
Επαρχία Λάρνακας
Επαρχία Λεμεσού
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Παφου
Καλύψεις γης
Κατανομές οικοτόπων
Χρήσεις γης κατά Corine
Τύπος Τοπίου σε κλίμακα 1:50000

Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Δασών για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2015
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Έργο Medscape για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2015
Περισσότερες πληροφορίες σε επίπεδο τεμαχίου πατήστε εδώ
Κτηματικά Σχέδιο ορίων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 πατήστε εδώ
Είδη καθορισμού των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 πατήστε εδώ
BirdLife Cyprus makes no warranties or representations, express or implied, regarding the use of the material appearing in this dataset with regard to their correctness, reliability, accuracy, or otherwise. The material and geographic designations in this dataset do not imply the expressions of any opinion whatsoever on the part of BirdLife Cyprus concerning the legal status of any country, territory, or area, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Neither BirdLife Cyprus nor its related entities or its content providers shall be responsible or liable to any person, firm, or corporation for any loss, damage, injury, death, claim, or liability of any kind or character based on or resulting from any information contained in the dataset. BirdLife Cyprus may update or make changes to the data provided at any time without notice; however, BirdLife Cyprus makes no commitment to update the information contained therein.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα BIOframe ετοιμάστηκε στα πλαίσια του έργου BIOforLIFΕ που στόχο έχει να ενημερώσει το κοινό της Κύπρου, μέσω των Μ.Μ.Ε, για την αξία της βιοποικιλότητας στη ζωή μας. Συνεργάτες στο έργο είναι ο Εκδοτικό Όμιλος ΔΙΑΣ, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος-Terra Cypria, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η τηλεόραση του Σίγμα και η GrantXpert Consulting. Tο Έργο BIOforLIFΕ συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της Ε.Ε.