Διαδικτυακή Πλατφόρμα BIOframe:
Ψηφιακό εργαλείο συγκεντρωτικής απεικόνισης πληροφοριών για το περιβάλλον της Κύπρου μέσω της επικάλυψης διαφόρων χαρτών
Είδη καθορισμού των περιοχών του Δικτύου Natoura 2000
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΣΠΡΟ – ΠΕΤΡΑ ΡΩΜΙΟΥ» - CY5000005
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
1120*  Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
1170 Ύφαλοι
1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης
5210 Δενδροειδή Matorrals με Juniperus spp.
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» - CY6000002
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
1150*  Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
6220*  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
1210  Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1410 Μεσογειακά αλίπεδα ()
1420 Mεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες ()
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
  Ophrys kotschyi
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ –ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» - CY2000002
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
5220*  Δενδροειδή Matorrals με Zyziphus
6220*  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
1420 Mεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)
1430 Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea)
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio- Holoschoenion
8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
92A0  Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
  Ophrys kotschyi
  Mauremys caspica 
  Rhinolophus hipposideros
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Βουνί Παναγιάς» - CY4000004
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
5330 Θερμο-μεσογειακοί και προ-στεππικοί θαμνώνες: θαμνώνες Genista fasellata
5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto-Micromerietea)
6220* ηροφυτικοί λειμώνες της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή (Thero-Brachypodietea)
8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή της ενδοχώρας με χασμοφυτική βλάστηση
8310 Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση
93A0 Δασικές συστάδες Δρυός Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
9290 Δάση κυπαρίσσου (Acero-Cupression)
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκου: δάση Pinus brutia
  Propomacrus cypriacus
  Scilla morrisii
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΔΑΣΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - CY5000001»
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
6220* Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
62B0* Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου
9390* Θαμνώδεις και δασικές συστάδες με Quercus alnifolia
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
9290 Δάση με Cupressus (Acero-Cupression)
92C0 Δάση  Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
  Pinguicula crystallina
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΔΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ - CY2000004»
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
9390* Θαμνώδεις και δασικές συστάδες με Quercus alnifolia
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες 
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
8310 Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση
9290 Δάση με Cupressus (Acero-Cupression)
92C0 Δάση  Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
  Coluber cypriensis
  Rhinolophus ferrumequinum
  Rhinolophus hipposideros
  Crocus cyprius
  Crocus hartmannianus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΔΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - CY6000004»
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
  Rhinolophus hipposideros
  Propomacrus cypriacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΙΖΟΕΛΙΑΣ- CY6000006»
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
1520* Γυψούχες ιβηρικές στέπες (Gypsophiletalia)
5220* Δενδροειδή Mattorals με Zyziphus
6220* Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ - CY5000004»
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
62B0* Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου
9390* Θαμνώδεις και δασικές συστάδες με Quercus alnifolia
9530* (Υπό)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα 
9560* Ενδημικά δάση με Juniperus spp.
5210 Δενδροειδή Mattorals με Juniperus spp.
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
6460 Τυρφώνες του Τροόδους
8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
92C0 Δάση  Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
  Coluber cypriensis
  Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria
  Arabis kennedyae
  Chionodoxa lochiae
  Pinguicula crystallina
  Myotis blythii
  Rousettus aegyptiacus
  Crocus cyprius
  Crocus hartmannianus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΩΡΟΥ ΝΕΡΟΥ» - CY4000005
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
6220*  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
92A0  Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
92C0  Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
  Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria
  Rhinolophus hipposideros
  Rousettus aegyptiacus
  Propomacrus cypriacus
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟ - ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ» - CY5000005
Είδος καθορισμού 
Lullula arborea (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Parus ater cypriotes (B)
Certhia brachydactyla dorothea (B)
Lanius nubicus (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» - CY6000002
Είδος καθορισμού 
Phoenicopterus ruber (P/W)
Grus grus (P)
Grus vigro (P)
Charadrius alexandrinus (B/P/W)
Himantopus himantopus (B)
Vanellus spinosus (B)
Oxyura leucocephala (W)
Numenious arquata (W/P)
Egretta garzetta (P)
Glareola pratincola (P)
Tadora tadorna (W)
Melanocorypha calandra (B)
Regular congregation of 20,000 waterbirds (W/P)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
 
20,000 WATERBIRDS: Anas clypeata, Anas crecca, Anas platyrhynchos,Fulica atra, Phoenicopterus roseus, Tadorna tadorna, Actitis hypoleucos, Anas acuta, Anas Penelope, Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Arenaria interpres, Aythya farina, Aythya nyroca, Bubulcus ibis, Burhinus oedicnemus, Calidris alba, Calidris alpine, Calidris ferruginea, Calidris minuta,Calidris temminckii, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Charadrius hiaticula, Charadrius leschenaultii, Chlidonias hybrid, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Cursorius cursor, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, Gallinago gallinago, Glareola pratincola, Grus grus, Grus virgo, Himantopus himantopus, Larus armenicus, Larus audouinii, Larus cachinnans, Larus canus, Larus fuscus, Larus genei, Larus ichthyaetus, Larus melanocephalus,Larus minutus, Larus ridibundus, Limicola falcinellus, Limosa limosa, Netta rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Nycticorax nycticorax, Oxyura leucocephala, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalaropus lobatus, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna nilotica, Sterna sandvicensis, Tachybaptus ruficollis, Tadorna ferruginea, Tringa erythropus, Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Tringa tetanus, Vanellus spinosus, Vanellus vanellus.
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΒΟΥΝΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» - CY4000004
Είδος καθορισμού 
Falco peregrinus (B)
Caprimulgus europaeus (B)
Sylvia melanothorax (B)
Lanius nubicus (B)
Emberiza caesia (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΕΣ ΜΑΔΑΡΗΣ-ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ» - CY2000015
Είδος καθορισμού 
Aquila fasciata (B)
Buteo rufinus (B)
Caprimulgus europeaus (B)
Lullula arborea (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
Parus ater cypriotes (B)
Lanius nubicus (B)
Emberiza caesia (B)
Certhia brachydactyla dorothea (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΓΚΡΕΜΜΟΙ ΕΖΟΥΣΑΣ» - CY4000022
Είδος καθορισμού 
Buteo rufinus (B)
Coracias garrulus (B)
Lullula arborea (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΓΚΡΕΜΜΟΙ ΧΑΝΟΥΤΑΡΗ» - CY4000017
Είδος καθορισμού 
Gyps fulvus (feeding area), Buteo rufinus (B)
Falco peregrinus (B)
Sylvia melanothorax (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Lanius nubicus (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΔΑΣΟΣ ΠΑΦΟΥ» - CY2000006
Είδος καθορισμού 
Aquila fasciata (B)
Caprimulgus europeaus (B)
Lullula arborea (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
Parus ater cypriotes (B)
Certhia brachydactyla dorotheae (B)
Lanius nubicus (B)
Emberiza caesia (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ» - CY5000004
Είδος καθορισμού   
Lanius nubicus (B)  
Certhia brachydactyla dorotheae (B)  
Parus ater cypriotes (B)  
Lullula arborea (B)  
Oenanthe cypriaca (B)  
Sylvia melanothorax (B)  
   
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage  
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΖΟΥΣΑΣ ΞΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΙΖΟΥ» - CY4000018
Είδος καθορισμού 
Falco vespertinus (P)
Burhinus oedicnemus (B)
Melanocorypha calandra (B)
Merops apiaster (P)
Raptor bottleneck (P) 
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ» - CY3000005
Είδος καθορισμού 
Falcao vespertinus (P)
Circus macrourus (P)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
Merops apiaster (P)
Migratory raptor bottleneck (P - see note below)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
 
RAPTOR BOTTLENECK: Pernis apivorus, Falco vespertinus, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Circaeutus gallicus, Circus macrourus, Circus pygargus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Aquila pennatus, Pandion heliaetus, Falco naumanni, Falco tinnunculus, Falco columbarius, Falco subbuteo, Falco cherrug, Falco peregrinus
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΙΑΡΙΖΟΥ» - CY4000020
Είδος καθορισμού 
Gyps fulvus (feeding)
Aquila fasciata (B)
Buteo rufinus (B)
Coracias garrulus (B)
Burhinus oedicnemus (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
Emberiza caesia (B)
Passerine and Raptor bottleneck (P )
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑ» - CY4000021
Είδος καθορισμού 
Aquila fasciata (B)
Buteo rufinus (B)
Coracias garrulus (B)
Merops apiaster (B)
Falco peregrinus (Β)
Oenanthe cypriaca (B) 
Sylvia melanothorax (B)
Passerine and Raptor bottleneck (P)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΜΝΑΤΗ» - CY5000006
Είδος καθορισμού   
Gyps fulvus  (breeding and feeding area)  
Buteo rufinus (B)  
Falcao peregrinus (B)  
Migratory raptor bottleneck (P)  
Sylvia melanothorax (B)  
   
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage  
   
RAPTOR BOTTLENECK: Pernis apivorus, Falco vespertinus, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Circaeutus gallicus, Circus macrourus, Circus pygargus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Aquila pennatus, Pandion heliaetus, Falco naumanni, Falco tinnunculus, Falco columbarius, Falco subbuteo, Falco cherrug, Falco peregrinus  
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΑΜΑΡΑ» - CY4000019
Είδος καθορισμού 
Lanius nubicus (B)
Coracias garrulus (B)
Emberiza caesia (B)
Oenanthe cypriaca (B)
 
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΛΙΜΝΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ» - CY6000010
Είδος καθορισμού 
Himantopus himantopus (B)
Vanellus spinosus (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ» - CY3000008
Είδος καθορισμού 
Vanellus spinosus (B)
Himantopus himantopus (B)
Charadrius lalexandrinus (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ» - CY4000007
Είδος καθορισμού 
Burhinus oedicnemus (B)
Coracias garrulus (B)
Falcao vespertinus (P)
Lullula arborea (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
Circus macrourus (P)
Buteo rufinus (P)
Falcao peregrinus (B)
Gyps fulvus (feeding area)
Emberiza caesia (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ» - CY3000009
Είδος καθορισμού 
Charadrius leschenaulti (P/W)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» - CY2000014
Είδος καθορισμού 
Burhinus oedicnemus (B)
Lullula arborea (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
Lanius nubicus (B)
Emberiza caesia (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΔΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ - ΤΖΙΩΝΙΑ» - CY2000013
Είδος καθορισμού 
Caprimulgus europeaus (B)
Falco peregrinus (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
Parus ater cypriotes (B)
Lanius nubicus (B)
Emberiza caesia (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΞΥΛΟΥΡΙΚΟΥ» - CY5000008
Είδος καθορισμού 
Emberiza caesia (B)
Lullula arborea (B)
Parus ater cypriotes (B)
Lanius nubicus (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΗΣ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ» - CY6000009
Είδος καθορισμού 
Coracias garrulus (B)
Burhinus oedicnemus (B)
Melanocorypha calandra (B)
Pteroclis orientalis
Sylvia melanothorax (B)
Oenanthe cypriaca  (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑΖΟΥΣΑΣ» - CY6000007
Είδος καθορισμού 
Coracias garrulus (B)
Burhinus oedicnemus (B)
Melanocorypha calandra (B)
Pteroclis orientalis
Sylvia melanothorax (B)
Oenanthe cypriaca  (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ» - CY5000009
Είδος καθορισμού 
Grus grus (P)
Grus virgo (P)
Falco peregrinus (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
Falco vespertinus (P)
Migratory raptor bottleneck (P)
Coracias garrulus (B)
Gyps fulvus (feeding area)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
 
RAPTOR BOTTLENECK: Pernis apivorus, Falco vespertinus, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Circaeutus gallicus, Circus macrourus, Circus pygargus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Aquila pennatus, Pandion heliaetus, Falco naumanni, Falco tinnunculus, Falco columbarius, Falco subbuteo, Falco cherrug, Falco peregrinus
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΕΝΤΑΣΧΟΙΝΟΣ» - CY6000008
Είδος καθορισμού 
Aquila fasciata (B)
Buteo rufinus (B)
Coracias garrulus (B)
Burhinus oedicnemus (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
Merops apiaster (P)
Migratory raptor bottleneck (P)
Passerine bottleneck (P)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
 
RAPTOR BOTTLENECK: Pernis apivorus, Falco vespertinus, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Circaeutus gallicus, Circus macrourus, Circus pygargus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Aquila pennatus, Pandion heliaetus, Falco naumanni, Falco tinnunculus, Falco columbarius, Falco subbuteo, Falco cherrug, Falco peregrinus
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» - CY4000016
Είδος καθορισμού 
Coracias garrulus (B)
Falco peregrinus (B)
Oenanthe cypriana (B)
Lanius nubicus (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΦΑΡΟΣ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ» - CY4000013
Είδος καθορισμού 
Charadrius leschenaultii (P/W)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ» - CY3000007
Είδος καθορισμού 
Vanellus spinosus (B)
Himantopus himantopus (B)
Falco vespertinus (P)
Charadrius alexandrinus (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΧΑ - ΠΟΤΑΜΙ» - CY5000010
Είδος καθορισμού 
Gyps fulvus (feeding area)
Falco peregrinus(B)
Migratory raptor bottleneck (P)
Coracias garrulus (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Sylvia melanothorax (B)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
 
RAPTOR BOTTLENECK: Pernis apivorus, Falco vespertinus, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Circaeutus gallicus, Circus macrourus, Circus pygargus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Aquila pennatus, Pandion heliaetus, Falco naumanni, Falco tinnunculus, Falco columbarius, Falco subbuteo, Falco cherrug, Falco peregrinus
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ» - CY4000023
Είδος καθορισμού 
Ardeola ralloides (P)
Egretta garzetta (P)
Plegadis falcinellus (P)
Merops apiaster (P)
Aquila fasciatus (B)
Falco peregrinus (B)
Sylvia melanothorax (B)
Oenanthe cypriaca (B)
Migratory raptors (P)
Coracias garrulus (B)
Migratory raptor bottleneck (P - see note below)
 
B= Breeding, W= Wintering, P= Passage
 
RAPTOR BOTTLENECK: Pernis apivorus, Falco vespertinus, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Circaeutus gallicus, Circus macrourus, Circus pygargus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Aquila pennatus, Pandion heliaetus, Falco naumanni, Falco tinnunculus, Falco columbarius, Falco subbuteo, Falco cherrug, Falco peregrinus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΛΙΑ» - CY4000006
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
1120* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
1170 Ύφαλοι (Reefs)
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΙΑ» - CY3000006
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
1120* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
1170 Ύφαλοι (Reefs)
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ - CY3000005»
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
1120* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
3170* Μεσογειακά εποχιακά τέλματα
5220* Δενδροειδή Mattorals με Zyziphus
6220* Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται συνεχώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
1170 Ύφαλοι
1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης
1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.
5210 Δενδροειδή Mattorals με Juniperus spp.
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ’ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 
  Monachus monachus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΙΑΡΙΖΟΥ» - CY4000003
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
6220* Ψευδοστέππες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά 
92C0 Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) 92C0_Alnus orientalis  
5330 Θερμο-μεσογειακοί και προ-στεππικοί θαμνώνες: θαμνώνες Genista fasellata 
5420 5420: Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum 
6420 6420: Ξηροφυτικοί λειμώνες της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή 
8210 8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή της ενδοχώρας με χασμοφυτική βλάστηση 
9290 9290: Δάση κυπαρίσσου
92Α0 92A0: Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba 
92D0 92D0: Παραποτάμιες στοές και συστάδες (Nerio-Tamaricetea) του Νότου
9320 9320: Δάση ελιάς και χαρουπιάς 
9540 9540: Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκου: δάση Pinus brutia
  Phlomis brevibracteata
  Ovis orientalis ophion
  Rhinolophus hipposideros 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΡΚΩΤΗ» - CY2000012
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
92A0  Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
92C0  Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
93A0  Δασικές συστάδες της Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 
  Coluber cypriensis 
  Rhinolophus ferrumequinum
  Rhinolophus euryale
  Myotis blythii
  Miniopterus schreibersii
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΕΔΡΩΝ - ΚΑΜΠΟΣ- CY2000008»
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
5220* Θαμνώνες με Ziziphus
5330 Θερμο‐Μεσογειακοί και προ‐στεπικοί θαμνώνες
5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto‐Micromerietea)
6220* Ξηροφυτικοί λειμώνες της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή (Thero‐Brachypodietea)
8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis
92D0 Παραποτάμιες στοές και συστάδες (Nerio‐Tamaricetea) του Νότου
9320 Δάση ελιάς και χαρουπιάς
9390* Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδης πεύκης της Μεσογείου
9590* Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)
  Ovis orientalis ophion
  Rousettus aegyptiacus
  Ranunculus kykkoensis
  Arabis kennedyae
  Phlomis cypria
  Coluber cypriensis
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΜΝΑΤΗ» - CY5000006
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
6220*  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
3140 Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών Chara spp.
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion.
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
92A0  Δάση-στοές με Salix alba  και Populus alba 
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
9320 Δάση με Olea και Ceratonia 
93A0  Δασικές συστάδες με Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
  Coluber cypriensis
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΡΟΥΛΛΕΝΑΣ» - CY2000010
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
5220*  Δενδροειδή Matorrals με Zyziphus 
6220*  Ψευστοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero- Brachypodietea
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 
6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion
8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
92A0  Δάση-στοές με Salix alba 
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της μεσογείου
  Coluber cypriensis 
  Natrix natrix cypriaca 
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΚΟΙΛΗ-ΜΑΥΡΟΚΟΛΥΜΠΟΣ» - CY4000008
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
6220*  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετήφυτά από Thero-Brachypodietea
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες 
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 
6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion
8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
9290  Δάση με Cupressus (Acero-Cupression)
92C0  Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
93A0  Δασικές συστάδες της Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
  Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria
  Scilla morrisii 
  Rhinolophus hipposideros
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΛΙΜΝΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ» - CY6000011
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών 
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
1420 Mεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)
5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto-Micromerietea)
92D0   Νότια παρόχθια δάση – στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Λίμνη Παραλιμνίου – CY3000008»
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
1310 Αλόφιλες-νιτρόφιλες φυτοκοινωνίες πρωτογενούς βλάστησης με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea)
  Natrix natrix cypriaca
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΜΑΔΑΡΗ-ΠΑΠΟΥΤΣΑ» - CY2000005
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
9390*   Θαμνώδεις και δασικές συστάδες με Quercus alnifolia 
9530*  (Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα 
9560*  Ενδημικά δάση με Juniperus spp.
5210 Δενδροειδή Matorrals με Juniperus spp.
8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση  
9290 Δάση με Cupressus (Acero-Cupression)
92C0  Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 
  Coluber cypriensis
  Chionodoxa lochiae
  Natrix natrix cypriaca 
   Crocus cyprius
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΜΑΜΜΑΡΙ-ΔΕΝΕΙΑ» - CY2000001
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
6220*  Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 
8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
  Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria 
  Ophrys kotschyi
  Rhinolophus hipposideros
  Miniopterus schreibersii
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ» - CY4000007
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
6220* Ξηροφυτικοί λειμώνες της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή (Thero-Brachypodietea)
92C0 Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) παρόχθια δάση με Alnus orientalis (92C0)
5330  Θερμο-μεσογειακοί και προ-στεππικοί θαμνώνες: θαμνώνες Genista fasellata
5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto-Micromerietea)
92D0 Θερμομεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nerio-Tamaricetea) και παραποτάμιες στοές της Ν.Δ. Ιβιρικής χερσονήσου (Securinegion tinctoriae)
9540 Μεσογειακά δάση με κυρίαρχο είδος τα δάση της Pinus brutia
  Rousettus aegyptiacus
  Callimorpha quadripunctaria
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΤΗ» - CY4000011
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 
92D0 Παραποτάμιες στοές και συστάδες (Nerio‐Tamaricetea) του Νότου
9390 Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδης πεύκης της Μεσογείου
  Ovis orientalis ophion
  Coluber cypriensis
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΓΑΤΑΣ» - CY5000007
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
  Astragalus macrocarpus ssp. lefkarensis
  Phlomis brevibracteata
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΥΜΟΥ» - CY4000014
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
92Α0  Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
93A0  Δασικές συστάδες της Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΟΥ-ΜΑΡΟΤΤΟΥ» - CY4000015
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 
93A0  Δασικές συστάδες της Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΑΡΩΝ» - CY6000005
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
6220*  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες 
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 
92C0  Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
93Α0  Δασικές συστάδες της Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) – υποείδος veneris
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
  Astragalus macrocarpus ssp. lefkarensis
  Ophrys kotschyi
  Phlomis brevibracteata
  Rhinolophus hipposideros 
   Rhinolophus blasii
  Miniopterus schreibersii
  Rousettus aegyptiacus 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΜΠΙΩΝ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» - CY6000003
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
5220*  Δενδροειδή  Matorrals με Zyziphus
6220*  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές  λόχμες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
  Ophrys kotschyi
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΤΣΕΡΟΥ - CY2000003»
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
5220*  Δενδροειδή Matorrals με Zyziphus
6220*  Ψευστοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από  Thero-Brachypodieta
5330 Θερμομεσογειακές και  προερημικές λόχμες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
  Ophrys kotschyi 
  Rhinolophus hipposideros
  Rhinolophus ferrumequinum
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΥ» - CY2000007
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 
9390 Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδης πεύκης της Μεσογείου
  Ovis orientalis ophion
  Coluber cypriensis
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΛΛΗ» - CY4000009
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
6220*  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion 
92A0  Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
92C0  Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
93A0  Δασικές συστάδες της Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
  Mauremys caspica
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ - ΚΑΡΚΑΒΑΣ» - CY4000012
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
8220 Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 
92D0 Παραποτάμιες στοές και συστάδες (Nerio‐Tamaricetea) του Νότου
9320 Δάση ελιάς και χαρουπιάς
9390* Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia
93A0 Δασικές συστάδες της Quercus infectoria (Anagyro foetidae‐Quercetum infectoriae)
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδης πεύκης της Μεσογείου
  Miniopterus schreibersii
  Ovis orientalis ophion
  Rhinolophus euryale
  Rhinolophus hipposideros
  Rousettus aegyptiacus
  Phlomis cypria
  Callimorpha quadripunctaria
  Coluber cypriensis
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ» - CY2000011
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
5220*  Δενδροειδή  Matorrals  με  Zyziphus
6220*  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
3140 Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών Chara spp.
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές  λόχμες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες  (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων  της Μεσογείου 
  Coluber cypriensis 
  Natrix natrix cypriaca
  Rhinolophus hipposideros
  Rhinolophus ferrumequinum
   Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΦΑΡΟΣ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ» - CY4000013
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
5220*  Δενδροειδή Matorrals με Zyziphus
1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης
1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
1430 Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea)
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
  Rhinolophus hipposideros 
  Rhinolophus blasii
  Miniopterus schreibersii
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΔΑΣΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ» - CY2000009
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
9390*  Θαμνώδεις και δασικές συστάδες με Quercus alnifolia
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 
92C0  Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 
93A0 Δασικές συστάδες της Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 
  Coluber cypriensis
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» - CY4000002
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
6220*  Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
3140 Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών με Chara spp
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές  λόχμες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 
8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 
9290  Δάση με Cupressus (Acero-Cupression) 
92C0  Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
9320 Δάση με Olea και Ceratonia
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 
  Phlomis brevibracteata
  Rousettus aegyptiacus
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ» - CY4000010
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
1120* Posidonia beds (Posidonion oceanicae)
1170 Reefs
1210 Annual vegetation of drift lines
1240 Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp.
2110 Embryonic shifting dunes
2190 Humid dune slacks
2230 Malcolmietalia dune grasslands
2240 Brachypodietalia dune grasslands with annuals
2250* Coastal dunes with Juniperus spp.
2260 Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs
3140 Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.
3170* Mediterranean temporary ponds
5210 Arborescent matorral with Juniperus spp.
5330 Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub
5420 Sarcopoterium spinosum phryganas
6220* Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea
62B0* Serpentinophilous grassland of Cyprus
8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation
8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation
8310 Caves not open to the public
8330 Submerged or partially submerged sea caves
9290 Cupressus forests (Acero-Cupression)
92C0 Παρόχθια δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis)
92D0 Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)
9320 Olea and Ceratonia forests
93A0 Woodlands with Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
9540 Δάση τραχείας πεύκης (Pinus brutia)
9560* Endemic forests with Juniperus spp.
  Centaurea akamantis
  Crepis pusilla
  Ophrys kotschyi
  Phlomis cypria ssp. occidentalis
  Tulipa cypria
  Rhinolophus hipposideros
  Rhinolophus ferrumequinum
  Rousettus aegyptiacus
  Monachus monachus
  Tursiops truncatus
  Rhinolophus blasii
  Miniopterus schreibersii
  Chelonia mydas
  Caretta caretta
Ειδική Ζώνη Διατήρης «ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΙΣ ΓΙΑΛΙΑ» - CY4000001
Κωδικός Φυσικός Οικότοπος / Είδος
1110 Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
1120* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
2230 Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia
2240 Θίνες με λειμώνες με Brachypodietalia και μονοετή φυτά
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
  Caretta caretta
   Chelonia mydas
  Rhinolophus ferrumequinum
  Rhinolophus blasii
  Miniopterus schreibersii
  Tursiops truncatus
  Rousettus aegyptiacus