Διαδικτυακή Πλατφόρμα BIOframe:
Ψηφιακό εργαλείο συγκεντρωτικής απεικόνισης πληροφοριών για το περιβάλλον της Κύπρου μέσω της επικάλυψης διαφόρων χαρτών
Διαθέσιμοι χάρτες
Προστατευόμενες περιοχές
Περιοχές Ramsar
Δίκτυο Natura 2000
Πολεοδομικά στοιχεία
Πολεοδομικές Ζώνες
Τοπογραφικά στοιχεία
Ισοϋψείς
Υδρολογικά στοιχεία
Υδρολογικά στοιχεία
Ποτάμια
Λεκάνες Απορροής
Υπόγεια Υδάτινα Σώματα
Υδατοφράκτες
Γεωλογία/Εδαφολογία
Τύπος εδάφους
Τύπος εδάφους
Διοικητικά στοιχεία
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Κερύνειας
Επαρχία Λάρνακας
Επαρχία Λεμεσού
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Παφου
Καλύψεις γης
Habitats
Χρήσεις γης κατά Corine
Εθνικά Δασικά Πάρκα

Οδηγίες Χρήσης


Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Δασών για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Ο Χάρτης παραχωρήθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για χρήση στο έργο BIOforLIFE, 2014
Η διαδικτυακή πλατφόρμα BIOframe ετοιμάστηκε στα πλαίσια του έργου BIOforLIFΕ που στόχο έχει να ενημερώσει το κοινό της Κύπρου, μέσω των Μ.Μ.Ε, για την αξία της βιοποικιλότητας στη ζωή μας. Συνεργάτες στο έργο είναι ο Εκδοτικό Όμιλος ΔΙΑΣ, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος-Terra Cypria, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η τηλεόραση του Σίγμα και η GrantXpert Consulting. Tο Έργο BIOforLIFΕ συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της Ε.Ε.